ศธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ว่า การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย เป็นหนึ่งใน 7 วาระเร่งด่วนที่ตนจะขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งประชุมวันนี้ตนได้หารือกับตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จะร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 16 มิถุนายนนี้
ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าความปลอดภัยในสถานศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน และความปลอดภัยของครู และบุลากรทางการศึกษา มีหลายด้าน หลายมิติ เช่น
สำหรับความปลอดภัยในสถานศึกษาเราจะมีมาตรการการแก้ไขปัญหาเริ่มตั้งแต่ปัญหาการบูลี่ ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ การบูลลี่ระหว่างกัน ความปลอดภัยด้านจราจร ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน การแสดงความเห็นต่าง ทักษะการเอาตัวรอด เช่น ทักษะการว่ายน้ำ ความปลอดภัยด้านการจราจร รวมไปถึงความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
เป็นต้น ซึ่ง​ศธ.ไม่สามารถดูแลได้ครบทุกมิติ ศธ.จึงพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
โดยตั้งเซฟตี้เซ็นเตอร์ หรือศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. ซึ่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลและมอนิเตอร์อยู่
ทั้งนี้การดำเนินงานเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมอบหมายให้โรงเรียนสำรวจและประเมินว่าในโรงเรียนมีเรื่องใดบ้างที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาบ้าง โดยให้ไล่เรียงตามลำดับ ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนได้ร่วมมือสำรวจด้วย เพราะโรงเรียนแต่ละพื้นที่มีบริบทและมีความหลากหลายที่แตกต่างกัน เมื่อโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนแล้ว จะทำให้ศธ.มีข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
“ศธ.จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความปลอดภัยและทำตัวชี้วัด เพื่อให้ศธ.แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ตรงจุด ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้มากขึ้น
ซึ่งศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. จะเป็นศูนย์ใหญ่ และนำศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูก ล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อรับเรื่องต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน
เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล หากไม่ทำจะเกิดอันตรายเสียหายมากกว่านี้ ศธ.จะพยายามจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *